Người mất sẽ đi về đâu? Làm thế nào để vong linh sinh về cảnh giới lành?

0
9

Có rất nhiều câu chuyện tâm linh khó giải đáp khiến chúng ta không thể phủ nhận sự tồn tại của linh hồn. Vậy linh hồn có thật không? Có cách nào để các linh hồn được giải thoát không? 

Linh hồn có tồn tại không?

Qua những câu chuyện tâm linh huyền bí, chúng ta biết được linh hồn có tồn tại. Tuy nhiên, theo quan điểm Phật giáo, không dùng từ “linh hồn” vì cụm từ này gắn liền với sự ổn định và bất biến. Ví dụ khi nói “hồn trâu” thì phải có hình con trâu, hay “hồn người” phải có hình dáng con người. Nhưng sự thật không phải vậy.

Bởi khi con người thoát xác thì phần hồn sẽ khác, không hoàn toàn giống như người lúc còn sống. Vì vậy, Phật giáo không gọi nó là “linh hồn” mà gọi là “thần thức” hay “thần hồn” vì nó biến đổi.

Sau khi mất, “thần hồn” đi về đâu?

Trong Kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy rằng, nếu một người sau khi chết có phước báu lớn, đã tu tịnh nghiệp hoặc chứng đắc những pháp tu của Phật Pháp, người đó có thể tái sinh về các cảnh giới của chư Phật.

Nếu lúc còn sống, người đó tu được mười việc thiện, cả đời hành thập thiện hoặc tu tập, giữ đầy đủ, tinh nghiêm giới Bát Quan Trai trong một ngày một đêm, thì có thể sau khi mất “thần thức” của người đó sẽ được sinh lên cõi Trời.

Nhân dân, Phật tử phát nguyện về chùa tu tập, giữ giới Bát Quan Trai

Có một hạng người khác khi còn sống phạm các tội cực kỳ nghiêm trọng như: giết cha mẹ, giết các bậc Thánh hiền, phá hòa hợp chúng Tăng, phá chùa, thiêu đốt kinh tượng,..thì sau khi mất “thần hồn” của người đó sẽ lập tức đọa xuống địa ngục.

Còn lại hầu hết các vong linh sẽ chờ được tái sinh chuyển kiếp trong vòng 49 ngày. Sau 49 ngày này, linh hồn sẽ tái sinh vào một trong sáu cõi: cõi Trời, cõi Thần, cõi người, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và địa ngục.

Làm thế nào để vong linh được sinh vào cảnh giới an lành?

Theo Kinh Địa Tạng, trong vòng 49 ngày kể từ khi chết, “thần hồn” ở dạng vật chất gọi là “thân trung ấm”. “Thân trung ấm” giống như con người khi còn sống nhưng nhỏ hơn và rất nhẹ. “Trung thân ấm” cũng có thể coi là một dạng ngạ quỷ, vong linh, vong ma, vong hồn…

Đặc biệt, trong thời gian này, nếu người thân, quyến thuộc tích cực làm phúc cho vong linh người đã mắt bằng: tụng kinh, lễ Phật, bố thí, cúng dường, phóng sinh, cầu siêu… rồi lấy công đức đó hồi hướng cho vong linh thì không những tội lỗi của họ sẽ được tiêu trừ, mà còn được tái sinh vào cảnh giới cao quý.

Thực hành phóng sanh, cứu vật

Như trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, phẩm thứ 7 – Lợi ích cả kẻ còn người mất có nói: “Như sau khi người đó đã chết, lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thời có thể làm cho người chết đó khỏi hẳn chốn ác đạo, được sanh lên cõi trời hoặc sanh trong loài người hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng, mà kẻ thân quyến hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích.”

Vì vậy, trong 49 ngày đối với người đã mất là rất quan trọng. Bởi khi đó, các vong linh đều chờ đợi, mong ngóng phước lành từ người dương hồi hướng cho mình. Vì vậy, người thân, quyến thuộc còn sống nên chăm chỉ làm những việc phúc báu để hồi hướng cho vong linh, nguyện mong vong linh sẽ nhận được phước lành để tái sinh vào cảnh giới lành.

Qua bài viết trên, mong rằng người dân và Phật tử ssẽ phát khởi và tăng trưởng tâm kính tín Tam Bảo vì là ruộng phước tối cao quý, nếu ai nương tựa và gieo những hạt giống thiện lành thì chắc chắn sẽ nhận được những quả tốt lành.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here